HISTORIA GIMNAZJUM W PUCHACZOWIE

 

● GENEZA POWSTANIA GIMNAZJUM

Reforma systemu oświaty – reforma realizowana w Polsce od 1 września 1999, która doprowadziła do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową[1]. Jej autorem był MEN prof. Mirosław Handke.
W myśl nowej ustawy o systemie oświaty wszyscy absolwenci sześcioletniej szkoły podstawowej kontynuują naukę w trzyletnim gimnazjum – obowiązkowej szkole średniej pierwszego stopnia.

● 1999/2000: POWOŁANIE GIMNAZJUM

Uchwałą nr VII/44/99 Rady Gminy w Puchaczowie z dnia 12 marca 1999 r. powołano publiczne Gimnazjum w Puchaczowie przy ul. A. Mickiewicza po dwie klasy w Puchaczowie, Ostrówku i Nadrybiu na okres przejściowy do 2001 r.

Rok szkolny 1999/2000 był pierwszym rokiem funkcjonowania gimnazjum w Puchaczowie, którego dyrektorem została p. Ewa Staropietka – Kuna. P. Dyrektor pełniła swoje obowiązki w trudnych warunkach, ponieważ dojeżdżała do trzech szkół, w których uczono gimnazjalistów.

Wychowawcami pierwszych klas gimnazjum w roku szkolnym 1999/2000 byli:

p. Elżbieta Bedlińska i p. Krzysztof Szczepański (SP w Puchaczowie)

P. Hanna Tołubińska i p. Maria Głowala (SP w Nadrybiu)

p. Urszula Przystup i p. Marzanna Wróbel-Kraska (SP w Ostrówku)

12 października 1999 r. uczniowie z trzech szkół podstawowych gminy Puchaczów przystąpili do pierwszego w historii szkoły ślubowania klas pierwszych. Uroczystość tę połączono z wyborami do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Puchaczowie oraz otrzęsinami klas pierwszych, zakończonych dyskoteką. Miejscem wydarzeń była SP w Nadrybiu.

● 2000/2001: OTWARCIE BUDYNKU GIMNAZJUM W PUCHACZOWIE

W r.sz. 2000/2001 uroczyście otwarto budynek Gimnazjum w Puchaczowie, mieszczący się przy SP im. A. Mickiewicza w Puchaczowie. Do dyspozycji uczniów 12 klas gimnazjum( 6. klas drugich i 6. klas pierwszych) oddano 6 nowych sal lekcyjnych, w tym jedną komputerową, świetlicę szkolną i dużą stołówkę, która rozpoczęła wydawanie dwudaniowych posiłków od października 2000 r.

Uczniowie i nauczyciele aktywnie przyczynili się do rozwoju szkoły poprzez podejmowanie szeregu działań wychowawczo- dydaktycznych. M. In. powstaje pierwsza gazeta szkolna „Gim-Zetka”, której pomysłodawcą i opiekunem jest p. O. Włodarczyk; Uczniowie biorą udział w ogólnopolskim projekcie MOD, którego finał stanowi centralna prezentacja prac i działań w auli politechniki warszawskiej. Uczestniczą też w I etapie ogólnopolskiego turnieju „Liga XXI wieku”, w ramach którego powstaje gazeta regionalna „Kresowiacy” i albumy „Nasze autorytety”, prezentujące sylwetki Marka Kotańskiego, Jana Pawła II i Jurka Owsiaka. Prace te koordynują panie E. Bedlińska i M. Hołodyn.

 

10 czerwca 2001 r., w ramach obchodów Dni Puchaczowa, miały miejsce pierwsze Dni Otwarte Gimnazjum w Puchaczowie. Mieszkańcy gminy, przedstawiciele lokalnych władz oraz zaproszeni goście mogli osobiście przekonać się, jak efektywnie rozwija się placówka szkolna i jakie atrakcje oferuje swoim uczniom

 

● 2002/2003 POWOŁANIE ZS W PUCHACZOWIE/ Liceum Ogólnokształcące

W r. sz. 2002/2003 uchwałą Rady Gminy w Puchaczowie z dnia 26 marca 2002 r. powstaje Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie, które razem z gimnazjum tworzy Zespół Szkół w Puchaczowie.

UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ W NOWYM BUDYNKU DOŁĄCZONYM DO GIMNAZJUM

Funkcję dyrektora ZS sprawuje p. E. Staropiętka – Kuna, stanowisko wicedyrektora obejmuje p. E. Bedlińska. Po roku funkcjonowania LO w Puchaczowie jego dyrektorem zostaje
 p. K. Szczepański.

● Uczniowie LO w Puchaczowie uczą się w klasach pierwszych. W r. szkolnym 2007/2008 do LO wprowadzono trzy innowacje dydaktyczne: klasy o specjalności „Wojskowość”; „Pierwsza pomoc medyczna” oraz „Edukacja medialna”, w oparciu o autorskie programy nauczania opracowane przez nauczycieli ZS w Puchaczowie (A. Kajak, T. Szymańska, C. Michalska, E. Grzebała, M. Błaziak i O. Szafran)

● Sukcesem kończy się udział Gimnazjum w Puchaczowie w wojewódzkim konkursie GIMNAZJADA 2002, w którym nasza szkoła zajęła II miejsce w województwie oraz zaprezentowała się jako jeden z  liderów województwa.

-● rozpoczyna się dwuletni projekt nadania imienia Gimnazjum w Puchaczowie

 

● 2003/2004 WŁĄCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ZESPÓŁU SZKÓŁ W PUCHACZOWIE

W roku szkolnym 2003/2004 uchwałą Rady Gminy Puchaczów z dnia 19 sierpnia 2003 roku do ZS w Puchaczowie zostaje włączona SP im. A. Mickiewicza w Puchaczowie.

Skład dyrekcji po włączeniu do ZS podstawówki:

Dyrektor ZS w Puchaczowie – p. E. Staropiętka – Kuna

Wicedyrektor Gimnazjum – p. E. Bedlińska

Wicedyrektor LO – p. K. Szczepański

Wicedyrektor SP im. A. Mickiewicza – p. M. Brzostowska

 

Wymiana Międzynarodowa (2005-2014)

● Jako pierwsza szkoła wiejska w kraju wystartowaliśmy z projektem językowym w ramach programu Socrates - Comenius. Koordynatorem tego przedsięwzięcia, w którym uczestniczyły szkoła z Hiszpanii i liceum w Puchaczowie, był pan Wacław Kołtunik. W realizacji projektu wspierał go pan Paweł Kozak.

 

W roku 2005/06 gimnazjum w Puchaczowie realizowało szkolny projekt wymiany młodzieży i kadry szkolnej w ramach programu Socrates - Comenius. Trwał on trzy lata, a uczestniczyły w nim szkoły z Turcji, Hiszpanii, Niemiec i Polski. Myślą przewodnią tego projektu były tradycje w krajach europejskich. Koordynatorem tego projektu była pani Justyna Palczewska. Na przestrzeni trzech lat w projekcie tym, oprócz uczniów, udział wzięli: p. Justyna Wołowik, p. Beata Salamucha, p. Grażyna Król, p. Dorota Kubuśka – Adamiak, p. Justyna Miś – Murak, p. Krzysztof Szczepański, p. Wacław Kołtunik i p. Paweł Kozak.

            Tradycja programów unijnych jest w naszej szkole stale kontynuowana. W roku 2011/12 uczniowie liceum zrealizowali pod opieką pani Justyny Palczewskiej projekt pt. „Radio Fresh – świeże brzmienie” korzystając z dofinansowania unijnego programu „Młodzież w działaniu – akcja Inicjatywy młodzieżowe”.

            W chwili obecnej pan Wacław Kołtunik realizuje projekt wielostronny w ramach programu Comenius – Uczenie się przez całe życie. Wraz z Zespołem Szkół w Puchaczowie uczestniczą w nim szkoły z 7. państw:  Wlk. Brytanii, Chorwacji, Norwegii, Portugalii, Turcji, Łotwy i Włoch Reprezentantów szkół z wymienionych państw  gościmy na dzisiejszej uroczystości.

 

● 2004/2005 NADANIE IMIENIA I POŚWIĘCENIA SZTANDARU GIMNAZJUM W PUCHACZOWIE

1. HISTORIA NADANIA IMIENIA

Potrzeba nadania imienia gimnazjum wynikała z przekonania, że prężnie rozwijająca się szkoła powinna mieć patrona, posiadać swą tożsamość i kodeks wartości, na którym można oprzeć podejmowane działania dydaktyczno-wychowawcze. Dlatego pomysł nadania szkole imienia uzyskał powszechną aprobatę pracowników gimnazjum.

W celu wyboru patrona przeprowadzono ankietę wśród młodzieży szkolnej, grona pedagogicznego, mieszkańców lokalnej społeczności, rodziców młodzieży uczęszczającej do gimnazjum. Większością głosów wybrano na Patrona Jana Pawła II. W następstwie  skierowano niezbędne pisma do KO w Lublinie, UG w Puchaczowie. Wystosowano list do Stolicy Apostolskiej z prośbą o aprobatę i błogosławieństwo Jana Pawła II oraz do Kurii Lubelskiej – do arcybs. Józefa Życińskiego.

Projekt nadania imienia realizowano na przestrzeni dwóch lat: 2002-2004. Koordynatorem działań była Dyrekcja szkoły: p. E. Staropiętka – Kuna i p. E. Bedlińska. W realizację projektu włączyła się cała społeczność szkolna, z dużym zaangażowaniem rodziców uczniów. Młodzież zapoznawała się z życiem przyszłego Patrona, oglądała filmy, uczestniczyła w pielgrzymce na Jasną Górę, brała udział w licznych konkursach literackich, poetyckich, plastycznych.

Z ogromnym zaangażowaniem gromadzono fundusze na zakup sztandaru szkoły, którego projekt opracowały p. E. Bedlińska i p. A. Zgórska. Panie E. Staropiętka – Kuna , W. Ukalska, A. Jasielska napisały słowa hymnu szkoły, do którego muzykę skomponowała p. D. Kubuśka – Adamiak.

 

2. Uroczystość  NADANIA IMIENIA, PRZYJĘCIA I POŚWIĘCENIA SZTANDARU

5. października 2004 r. Rada Gminy Puchaczów podjęła uchwałę nr XIX/128/04 w sprawie nadania Gimnazjum w Puchaczowie imienia Jana Pawła II.

16 października 2004 r. nastąpiła kulminacja dwuletnich starań i oczekiwania: uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie, na którą szkoła otrzymała pozytywną opinię ze stolicy apostolskiej i kurii lubelskiej oraz organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły.

„Tylko dzięki prawdziwym wartościom człowiek może stać się lepszym” – słowa Jana Pawła II stanowiły motto przewodnie uroczystości, która rozpoczęła się w nowo oddanej do użytku hali sportowej Mszą Świętą celebrowaną przez bp. Mieczysława Cisło. Swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele KO w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Urzędu Gminy w Puchaczowie z p. Wójtem na czele, pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

            Podczas uroczystości nastąpiło oczytanie  aktu nadania imienia szkole przez Wójta Gminy Puchaczów p. A. Grzesiuka, poświęcenie sztandaru oraz okolicznościowej tablicy z wizerunkiem Patrona. Następnie  wbito okolicznościowe „gwoździe” w drzewce sztandaru przez przedstawicieli jego fundatorów:  rad, instytucji i osób prywatnych.

Uświetnienie uroczystości stanowił program artystyczny o życiu Ojca Świętego wykonany przez młodzież, a reżyserowany przez p. E. Bedlińską, A. Jasielską, D. Łopaciuk. , wzbogacony prezentacją multimedialną z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz oprawą muzyczną w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. D. Kubuśki – Adamiak.

To ogromne przedsięwzięcie zostało wysoko ocenione przez władze gminne, oświatowe i kościelne oraz przybyłych gości i przyjaciół szkoły. Dzień ten zapadł głęboko w sercach młodzieży i dorosłych.

● 2005/20011

Od 2008 r. Dyrektorem ZS w Puchaczowie zostaje p. E. Bedlińska;

Wicedyrektor gimnazjum – p. I. Modzelewska

Wicedyrektor LO – p. K. Szczepański

Wicedyrektor SP im. A. Mickiewicza – p. B. Warzyszak

 

● 2011/2012 OTWARCIE ORLIKA 8.09.2011

z udziałem Kuratora Oświaty w Lublinie p. K. Babisza

2013 - 2017

Dyrekcja:

Dyrektor ZS w Puchaczowie -  p. E. Bedlińska;

Wicedyrektor gimnazjum – p. I. Modzelewska

Wicedyrektor SP im. A. Mickiewicza w Puchaczowie– p. B. Warzyszak

Wszelkie prawa zastrzeżone © STRONA ARCHIWALNA - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony