Koncepcja pracy szkoły  Zespół Szkół w Puchaczowie

 Cel nadrzędny:

Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia. Realizacja opracowanych zadań ma służyć doskonaleniu pracy szkoły we wszystkich obszarach działania zgodnie z jej misją oraz wspomagać wykształcenie i wychowanie ucznia  według określonego modelu absolwenta.

 Misja szkoły:

            Moją szkoły jest budowanie poczucia  bezpieczeństwa, przyjaźni, partnerstwa, wzajemnego szacunku, mądrości życiowej , rozwijanie własnych zdolności, wiedzy i umiejętności potrzebnych do dalszego rozwoju we współpracy z rodziną oraz bliższym i dalszym środowiskiem.

 Model absolwenta:

Absolwent Zespołu Szkół w Puchaczowie:

  • wie, jak zdobywać i wykorzystywać wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym,
  • jest dumny z kultury i tradycji naszego regionu i kraju,
  • posiada określony system wartości i wrażliwość moralną,
  • jest twórczy, kreatywny, potrafi odnaleźć się w otaczającym świecie, prezentować swoje poglądy i samodzielnie podejmować decyzje,
  • jest tolerancyjny i wrażliwy na drugiego człowieka i jego potrzeby,
  • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
  • zachowuje się w sposób akceptowany społecznie
  • dba o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia,
  • dba o rozwój intelektualno - emocjonalny

 Główne kierunki pracy szkoły.

1. Integracja zespołów klasowych, uczniów i całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie).

2. Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych.

3. Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.

4. Praca z uczniem zdolnym – promowanie talentów (zajęcia pozalekcyjne, konkursy, olimpiady).

5. Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniem z trudnościami w nauce, zajęcia dodatkowe, pedagogizacja rodziców, szkolenie nauczycieli w ramach WDN).

6. Współpraca nauczycieli w zespołach klasowych, zespołach przedmiotowych oraz innych zespołach zadaniowych rady pedagogicznej w celu podnoszenia poziomu dydaktyczno –wychowawczego szkoły i wszechstronnego rozwoju uczniów.

 I. SFERA DYDAKTYCZNA

1. Podnoszenie wyników nauczania poprzez:

- pracę metodą projektów

 Modyfikacji  dokonano w I semestrze 2014r.

Skład zespołu:

Teresa Szymańska - koordynator

Joanna Tomasiak

Mariola Hołodyn

Marta Szydłowska

Ewa Morawska

Krystyna Śledź

Małgorzata Brzostowska

Justyna Palczewska

                                                                                                                                                                               

PYTANIA DO WYWIADU – WYCHOWAWCY KLAS PIERWSZYCH

1.       W jakim zakresie Koncepcja Pracy Szkoły uwzględnia specyfikę Zespołu Szkół w Puchaczowie?

2.       Jakie istnieją dowody na to, że Koncepcja Szkoły jest znana uczniom i rodzicom?

3.       Jakie dowody mamy na to, że jest przez nich akceptowana?

PYTANIA EWALUACYJNE SKIEROWANE DO SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

1.     Co potwierdza fakt, że koncepcja jest dziełem własnym społeczności szkolnej?

2.     Jakie mamy dowody na to, że koncepcja jest znana uczniom i rodzicom?

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony