MISJA SZKOŁY

  • Jesteśmy placówką dydaktyczno – wychowawczą, której klientami są rodzice i dzieci z tego środowiska społecznego
  • Szkoła nasza dysponuje nowoczesną pracownią komputerową z dostępem do Internetu, licznymi zajęciami pozalekcyjnymi, umożliwiającymi wszechstronny rozwój i zainteresowania młodzieży
  • Uczmy trzech języków obcych w oparciu i nowoczesne metody pracy i wykwalifikowaną kadrę
  • Chcemy swoim uczniom zaoferować fachową wiedzę związaną z nauczanym przedmiotem, wdrażać uczniów do pełnienia różnych ról społecznych w szkole i w środowisku lokalnym, nauczyć młodego człowieka samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności za siebie i innych oraz kształtować wrażliwość na piękno przyrody.
  • Pragniemy uczniom zapewnić prawidłowy rozwój w czterech sferach: społecznej, moralnej, duchowej, intelektualnej i fizycznej.
  • Nasz uczeń potrzebuje pomocy i rozwoju, wsparcia (ukierunkowania swoich działań), poznania siebie, zrozumienia, akceptacji, służenia mu swoją wiedzą i doświadczeniem.
  • Chcemy dać społeczeństwu człowieka, który zna samego siebie, jest wrażliwy na problemy społeczne i moralne swojego otoczenia, wszechstronnie wykształconego i przygotowanego do kontynuowania dalszej nauki, potrafiącego znaleźć się wśród najmowych zdobyczy techniki.
  • Chcemy by nasz absolwent był aktywnym twórcą i realizatorem zadań stawianych mu przez społeczeństwo, jak również przez samego siebie. Aby był ambitny, ciekawy świata, odpowiedzialny, wrażliwy, koleżeński, komunikatywny, tolerancyjny, zaradny, znał i stosował uniwersalny system wartości i będzie przekonany o tym, że ma prawo do samookreślenia.

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 I Założenia podstawowe

1.      Gimnazjum nasze w swej misji realizuje nadrzędny cel pracy edukacyjnej, jakim jest wszechstronny rozwój każdego ucznia, oparty na wartościach ostatecznych, podstawowych, patriotycznych oraz wartościach życia rodzinnego, służących osiągnięciu przez niego dojrzałości wewnętrznej i przygotowanie go do podjęcia zadań rodzinnych, społecznych i zawodowych

2.      Gimnazjum realizuje swą nadrzędną funkcję, wspierając w tym zakresie powinności rodziców dąży do:

-          kształtowanie u uczniów postaw moralnych,

-          kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

-          wdrażanie do aktywnego i twórczego działania w życiu społecznym,

-          integracji społecznej na poziomie regionu, kraju i Europy

-          rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie

-          przygotowanie uczniów do wyboru dalszej edukacji

3.      Priorytetami wychowawczymi w gimnazjum są:

-          pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości

-          personalizacja życia w rodzinie grupie koleżeńskiej, społeczności lokalnej, państwowej

-          kształtowanie etyki życia i pracy

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony