Szkolny regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie
I. Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dz.U. z 2014 r. poz.811. ( art. 22 ak ust.2, 3 )
II. Prawo korzystania.
1. Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 szkoła bezpłatnie wypożycza uprawnionym uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę, tj. Gminy Puchaczów, z chwilą ich przekazania do szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie.
3. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza ) uczniom podręczniki/ materiały edukacyjne, mające postać papierową, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej 3 kolejne roczniki uczniów.
III. Zasady wypożyczania, zwroty.
1. Biblioteka szkolna wypożycza ( użycza) bezpłatnie podręczniki/ materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.
2. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem na zbiorczej liście „Potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wypożyczania bezpłatnych podręczników”(Zał. 1) i Umowy użyczenia (Zał. 2) oraz akceptacja ich postanowień.
3. Wypożyczenia podręcznika/ materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel-bibliotekarz na podstawie imiennej listy uczniów
4. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane (użyczane) w dniu i w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych na koniec roku szkolnego.
5. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom w pierwszych dniach września danego roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
6. Wypożyczenie podręczników może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
7. Wypożyczenie podręczników/materiałów edukacyjnych następuje po doręczeniu przez uczenia Potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wypożyczeń bezpłatnych podręczników z czytelnym podpisem rodzica. Uczeń odbiera zestaw podręczników potwierdzając odbiór własnoręcznym i czytelnym podpisem w Zbiorczej karcie wypożyczenia bezpłatnych podręczników - klasa...
8. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.
9. Zwrotu wypożyczonych podręczników/ materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do ostatniego dnia końca roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
10. Nauczyciel – bibliotekarz wypełnia Protokół odbioru wypożyczonych podręczników- klasa.... (Zał. 4), w którym wpisuje liczbę oddanych podręczników przeznaczonych do dalszego użytkowania i liczbę podręczników zniszczonych, za które płaci rodzic.
a.) w przypadku zgubienia podręcznika/ materiałów edukacyjnych bądź ich zniszczenia, znacznego uszkodzenia lub niezwrócenia szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu:
IV. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.
1. Korzystający z podręczników/ materiałów edukacyjnych, uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.
2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń.
3. Uczeń jest zobowiązany obłożyć wypożyczone podręczniki okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
4. Uczeń jest zobowiązany do czytelnego podpisania podręcznika w wyznaczonym do tego miejscu, w celu identyfikacji osoby użytkującej podręcznik. Właściwe wykonanie tej czynności kontroluje nauczyciel przedmiotu.
5. Biorący do używania, tj. rodzic ucznia, sprawdzając stan otrzymanych przez ucznia podręczników/materiałów edukacyjny i podpisując umowę użyczenia oraz zbiorczą listę „Potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wypożyczania bezpłatnych podręczników”oświadcza, że podręczniki/materiały edukacyjne są przydatne do użytku.
V. Procedura zwrotu kosztu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonych podręczników.
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych przez ucznia jego rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zgodnie z ceną widniejącą na fakturze.
2. Zwrot kosztu zakupu rodzic lub opiekun prawny na obowiązek wpłacić na konto wskazane przez szkołę, a dowód dokonanej wpłaty przedstawić w sekretariacie szkoły.
 
                                                                                                                                          Dyrektor Szkoły
                                                                                                                         ................................................
Niniejszy regulamin wychodzi w życie z dniem 01 września 2015 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony