KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

Zespół Szkół w Puchaczowie- Gimnazjum

 

 Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

 Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

 Zachowanie ocenia się według następującej skali:

-          wzorowe

-          bardzo dobre

-          dobre

-          poprawne

-          nieodpowiednie

-          naganne

 

Ocena zachowania uwzględnia następujące obszary:

 

-       wywiązywanie się z obowiązków ucznia

-       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

-       dbałość o honor i tradycje szkoły

-       dbałość o piękno mowy ojczystej

-       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-       okazywanie szacunku innym osobom

 

 Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który obowiązkowo spełnia wszystkie poniższe kryteria oraz przynajmniej jedno kryterium dodatkowe:

 

a)     Kryteria obowiązkowe

 

-          Jest wzorem do naśladowania pod względem kultury osobistej, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, rówieśnikom i rodzicom.

-          Przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących ucznia na terenie szkoły.

-          Nie używa wulgaryzmów.

-          Szanuje mienie szkolne, własne i innych osób oraz dba o czystość
i porządek na terenie szkoły.

-          Modeluje pozytywne zachowania innych w grupie.

-          Przestrzega zasad dotyczących stroju uczniowskiego (strój schludny, czysty).

-          Uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez szkołę i swoim zachowaniem oraz strojem godnie ją reprezentuje.

-          Dba o zdrowie i higienę, nie sięga po używki: narkotyki, alkohol, papierosy i inne substancje szkodliwe (dopalacze).

-          Na terenie szkoły nosi obuwie na zamianę.

-          Zawsze jest przygotowany do lekcji.

-          Uczy się na miarę swoich możliwości.

-          Nie opuszcza zajęć szkolnych, nie spóźnia się wyjątek stanowią nagłe wypadki życiowe. Długotrwałe nieobecności (choroby) poświadczone są zaświadczeniem lekarskim. Dopuszcza się 2 spóźnienia w semestrze wynikające z przyczyn obiektywnych np. wizyta u lekarza. Spóźnienia nie mogą pojawiać się na tych samych zajęciach dydaktycznych.

-          Jest inicjatorem projektu edukacyjnego bądź bardzo aktywnie angażuje się w realizację projektu i sumiennie wykonuje powierzone mu zadania.

b) Kryteria dodatkowe:

 

-          Przejawia inicjatywę w podejmowaniu dodatkowych zadań.

-          Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (konkursy, zawody sportowe itp.)

-          Bierze aktywny udział w akcjach środowiskowych (akcje charytatywne, wolontariat)

-          Aktywnie działa w samorządach klasowych, klubach i organizacjach: PCK, LOP, Klub Wolontariatu, Klub Antynikotynowy itp.

-          Posiada 100% frekwencji w ciągu semestru.

-          Udziela pomocy dydaktycznej koleżankom i kolegom z klasy.

 

 Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który obowiązkowo spełnia wszystkie poniższe kryteria oraz przynajmniej jedno kryterium dodatkowe.

 a) Kryteria obowiązkowe

 

-          Jest wzorem do naśladowania pod względem kultury osobistej, okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, rówieśnikom i rodzicom.

-          Przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących ucznia na terenie szkoły.

-          Nie używa wulgaryzmów.

-          Szanuje mienie szkolne, własne i innych osób oraz dba o czystość i porządek na terenie szkoły.

-          Modeluje pozytywne zachowania innych w grupie.

-          Przestrzega zasad dotyczących stroju uczniowskiego (strój schludny, czysty).

-          Uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez szkołę i swoim zachowaniem oraz strojem godnie ją reprezentuje.

-          Dba o zdrowie i higienę, nie sięga po używki: narkotyki, alkohol, papierosy i inne substancje szkodliwe (dopalacze).

-          Na terenie szkoły nosi obuwie na zamianę.

-          Zawsze jest przygotowany do lekcji.

-          Uczy się na miarę swoich możliwości.

-          Długotrwałe nieobecności (choroby) poświadczone są zaświadczeniem lekarskim. Dopuszcza się do 4  spóźnień  w semestrze wynikających z przyczyn obiektywnych np. wizyta u lekarza. Spóźnienia nie mogą pojawiać się na tych samych zajęciach dydaktycznych.

-          Sumiennie wywiązuje się z powierzonych zadań w ramach realizacji projektu edukacyjnego

 

b) Kryteria dodatkowe

-          Aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły.

-          Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

-          Bierze aktywny udział w akcjach środowiskowych ( akcje charytatywne, wolontariat).

-          Aktywnie działa w samorządach klasowych, klubach i organizacjach: PCK, LOP, Klub Wolontariatu, Klub Antynikotynowy itp.

 

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 

-          Przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących ucznia na terenie szkoły.

-          Nie używa wulgaryzmów.

-          Szanuje mienie szkolne, własne i innych osób oraz dba o czystość
i porządek na terenie szkoły.

-          Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec osób dorosłych i kolegów.

-          Szanuje mienie szkolne, własne i innych osób oraz dba o czystość
i porządek na terenie szkoły.

-          Dba o zdrowie i higienę, nie sięga po używki: narkotyki, alkohol, papierosy i inne substancje szkodliwe, w tym dopalacze.

-          Na terenie szkoły nosi obuwie na zamianę

-          Przestrzega zasad dotyczących stroju uczniowskiego (strój schludny, czysty).

-          Jest przygotowany do lekcji: nosi podręczniki, zeszyty, ćwiczenia, atlasy, przyrządy geometryczne, strój gimnastyczny.

-          Długotrwałe nieobecności (choroby) poświadczone są zaświadczeniem lekarskim. Dopuszcza się do 6  spóźnień  w semestrze wynikających
z przyczyn obiektywnych np. wizyta u lekarza. Spóźnienia nie mogą pojawiać się na tych samych zajęciach dydaktycznych.

-          Wykonuje wszystkie zadania powierzone przy realizacji projektu edukacyjnego

 

 

Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń który:

 

-          Przestrzega postanowień regulaminów obowiązujących ucznia na terenie szkoły

-          Zdarzały mu się pojedyncze uchybienia, co do obowiązków określonych
w Statucie Szkoły.

-          Sporadycznie angażuje się w życie szkoły i klasy.

-          Nie ulega nałogom i nie namawia do nich innych.

-          Nie używa wulgarnego słownictwa.

-          Dba o zdrowie i higienę, nie sięga po używki: narkotyki, alkohol, papierosy i inne substancje szkodliwe, w tym dopalacze.

-          Nie posiada butów na zmianę (nie więcej niż 3 razy).

-          W jednym semestrze spóźnił się na zajęcia od 7 do 10 razy i ma do 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych. Spóźnienia nie mogą pojawiać się na tych samych zajęciach dydaktycznych.

-          Przestrzega zasad dotyczących stroju uczniowskiego (strój schludny, czysty).

-          Reaguje w sposób odpowiedni na uwagi wychowawcy, dyrektora i innych pracowników szkoły.

-          Nie uczestniczy w bójkach lub konfliktach.

-          Nie wchodzi w konflikt z prawem

-          Wymaga motywacji ze strony koordynatora projektu i wychowawcy w realizowaniu projektu edukacyjnego.

 

 

 

 Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z warunków:

 

-          Zachowuje się arogancko wobec kolegów lub osób dorosłych.

-          Używa wulgarnego słownictwa.

-          Zdarzają mu się przypadki palenia tytoniu na terenie  szkoły lub miejscu publicznym w czasie trwania zajęć lekcyjnych

( minimum dwa razy)

-          Uchyla się przed konsekwencjami wynikającymi z nieprzestrzegania regulaminów szkolnych

-          Wniósł na teren szkoły alkohol lub inną substancję psychoaktywną, w tym dopalacze.

-          Świadomie niszczy mienie szkolne lub społeczne.

-          Nie posiada butów na zmianę ( do 5 razy).

-          Sprowokował lub brał udział w bójce (jeden raz) tzn. naruszył nietykalność cielesną, zaatakował bezpośrednio lub psychicznie, nękał psychicznie

-          Niszczy sprzęty szkolne lub będące własnością rówieśników, nauczycieli lub innych pracowników szkoły

-          W jednym semestrze celowo spóźnił się na zajęcia od 11 do 15 razy, posiada 11- 35 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych.

-          W trakcie dojazdów organizowanych przez szkołę stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych osób podróżujących

-          Nie wykonał większości zadań powierzonych przy realizacji projektu edukacyjnego

 

 

Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z warunków:

 

-          Prowokuje lub bierze udział w bójkach lub kradzieży na terenie szkoły lub poza nią w czasie trwania zajęć lekcyjnych.

-          Znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi.

-          Stosuje agresję słowną lub fizyczną wobec nauczycieli lub pracowników szkoły.

-          Ma destruktywny wpływ na grupę rówieśniczą.

-          Nie respektuje obowiązków ucznia zawartych w regulaminach obowiązujących ucznia na terenie szkoły

-          Stosuje wyłudzenia finansowe lub intelektualne np. przymus odrabiania prac domowych, wykonanie prac plastycznych, informatycznych .

-          Był przyłapany na paleniu papierosów w czasie trwania zajęć lekcyjnych
(3 razy i więcej)

   -    Posiadał lub zażywał narkotyki lub inne środki odurzające

        (w tym dopalacze)

-          Spożywał alkohol lub inne środki psychoaktywne na terenie szkoły lub
w jej obrębie.

-          Przebywał w szkole pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej.

-          Dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w czasie trwania zajęć lekcyjnych

-          W jednym semestrze celowo spóźnił się na zajęcia powyżej  15 razy, posiada 36 i więcej nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych.

-          Nie podjął próby realizacji powierzonych zadań wynikających z projektu edukacyjnego

 

 

Uczeń, który dopuścił się innego czynu (innego niż wymienione) niezgodnego z zasadami moralnymi lub prawnymi godzącymi w godność drugiego człowieka otrzymuje z zachowania ocenę naganną na koniec semestru.

 

Uczeń ma prawo do podwyższenia oceny z zachowania pod warunkiem wywiązania się z konsekwencji zawartych w procedurach wynikających
z określonego przewinienia.

 

Godziny nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek usprawiedliwić w terminie 14 dni po powrocie do szkoły (zwolnienie lekarskie lub od rodziców).

 

 

Z dniem 24 maja 2007r. nauczyciel uzyskał status funkcjonariusza publicznego
i wynikającą z tego tytuł ochronę ukształtowaną na zasadach określonych przepisami Kodeksu karnego (Ustawa z dnia 26 styczna 1982r, Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 

Każde naganne zachowanie ucznia wobec nauczyciela np.: używanie słów
i gestów powszechnie uważanych za obelżywe stanowi podstawę wszczęcia postępowania karnego prowadzonego z urzędu (ustawa z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. nr 88, po.553 z późn. zm.) 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony