REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  Cele i założenia świetlicy szkolnej

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

 Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki w godzinach przed lub po lekcjach.
 2. Zapewnienie uczniom opieki w czasie obiadu w stołówce szkolnej
 3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 6. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.


Założenia organizacyjne

 1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający.
 2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
 3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 – 17:00.


 Warunki korzystania ze świetlicy
Wychowankowie powinni:

 1. Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach
 2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
 3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
 4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
  Uwaga!
  • uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela świetlicy,
  • świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej rzeczy


 Warunki korzystania ze stołówki szkolnej
Podczas spożywania posiłków uczniowie powinni:

 1. Zachowywać się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami kulturalnego spożywania posiłku.
 2. Przestrzegać swojego miejsca w kolejce.
 3. Sprzątać naczynia po spożyciu posiłku 

Nagrody i kary wobec wychowanków

 1. Wyróżnienie przez nauczyciela świetlicy
 2. Upomnienie przez nauczyciela świetlicy.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
 5. Niepożądane zachowania będą karane oceną nieodpowiednią z zachowania.

 

Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy będą nagradzane oceną wzorową 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony